پسته

شرکت مهر گستر

در راستای تحقق و اهداف کشاورزی و ارگانیک گامهای موثری را با همکاری برخی از باغداران و پسته کاران عزیز برداشته است،وهم زمان از پتانسیل های خود درارتباطات با شرکت های خارجی و بازار های هدف استفاده نموده است.شایان ذکر است هنوز راه زیادی برای دستیابی به اهداف کشاورزی ارگانیک وجود دارد که با همکاری باغداران عزیز این مهم دور از دسترس نخواهد بود.شرکت مهرگستربا بهره جستن از دانش کارشناسان داخلی وخارجی وتامین برنامه ی تغذیه ای مناسب جهت کشاورزی سالم و ارگانیک با در دست داشتن برند های معتبر,گامهای موثری را برداشته است.این شرکت دست تمامی عزیزانی را که در این راستا بتوانند همکاری و همیاری مناسبی داشته باشند را به گرمی میفشارد.